Pro-life worldwide

Universal Declaration of Children’s Rights Worldwide 2023 – The Belgrade Declaration

Preamble:

Affirming the fundamental principles enshrined in the Universal Declaration of Human Rights, which acknowledges the inherent dignity, equal, and inalienable rights of all members of the human family as the foundation of freedom, justice, and peace in the world, we hereby present the Belgrade Declaration, a universal declaration of children’s rights worldwide. This Declaration seeks to uphold and expand upon these principles, with a specific focus on the rights and protection of children across the globe.

Article 1:

The age of a child shall not be used as a basis for reducing or eliminating their right to life or any other fundamental rights.

Article 2:

No child shall be subjected to discrimination based on the race, ethnicity, religion, health condition, sex or beliefs of their parents. Every child shall be entitled to the full enjoyment of their rights, including the right to life, without any discrimination.

Article 3:

No country, or any political or administrative subdivision thereof, shall be permitted to reduce or eliminate the right to life of any child, regardless of their nationality, race, ethnicity, religion, health condition, sex or beliefs.

Article 4:

The laws of every country must ensure that the killing of a child, including those in the womb, is treated with the same gravity and legal consequences as the killing of an adult. This provision shall apply without exception, in order to ensure the equal protection of the right to life for all children.

Article 5:

Biological life of child begins at the moment of conception and therefore all human and juridical rights of a child shall be recognized and protected by the law and institutions from the moment of conception.
(The rights of a child, including the right to life, shall be recognized and protected from the moment of conception.)

Conclusion:

In witness whereof, the undersigned, having duly considered the provisions set forth in the Belgrade Declaration, pledge their commitment to promote and protect the rights of children worldwide, and to uphold the principles enshrined in this Universal Declaration of Children’s Rights and the Universal Declaration of Human Rights.

Универзална декларација о правима детета широм света 2023 – Београдска декларација

Преамбула:

Потврђујући основне принципе садржане у Универзалној декларацији о људским правима, која признаје урођено достојанство, једнака и неотуђива права свих чланова људске породице као темељ слободе, правде и мира у свету, овим представљамо Београдску Декларацију, универзалну декларацију о правима детета широм света. Ова Декларација настоји да подржи и прошири постојеће принципе, са посебним фокусом на права и заштиту деце широм света.

Члан 1:

Узраст детета се не може користити као основа за смањење или укидање његовог права на живот или неког другог основног права.

Члан 2:

Ниједно дете не сме бити изложено дискриминацији на основу расе, етничке припадности, вере, здравственог стања, пола или уверења својих родитеља. Свако дете има право на пуно уживање својих права, укључујући и право на живот, без икакве дискриминације.

Члан 3:

Ниједној земљи, нити било којој политичкој или административној јединици, стога, неће бити дозвољено да умањи права или укине право на живот било ког детета, без обзира на њихову националност, расу, етничку припадност, веру, здравствено стање, пол или уверења.

Члан 4:

Закони сваке земље морају да обезбеде да се убиство детета, укључујући и она у материци, третира са истом тежином и правним последицама као и убиство одрасле особе. Ова одредба се примењује без изузетка, како би се обезбедила једнака заштита права на живот за сву децу.

Члан 5:

Биолошки живот детета почиње у тренутку зачећа и стога ће сва људска и законска права детета бити призната и заштићена законом и институцијама од тренутка зачећа.

Закључак:

У потврду тога, доле потписани, пошто су прописно размотрили одредбе изнете у Београдској декларацији, обавезују се на промоцију и заштиту права деце широм света, као и на поштовање принципа садржаних у овој Универзалној декларацији о правима детета и Универзалној декларацији о правима човека.